در ویدیو بالا جلوه ی جدیدی از تکنولوژی را مشاهده می کنید که در آن با فراهم ساختن شرایطی خاص، میتوان خارج از فضای داخلی هواپیما پرواز کرد.

منبع - copyright