ماجرای قطع شدن تلفن 600 روستااز زبان فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات

منبع - copyright